Технически изисквания за проектиране и монтаж на скелета според българското законодателство

Предназначение и предимства на скелета
31/05/2021

Технически изисквания за проектиране и монтаж на скелета според българското законодателство

НАРЕДБА Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, КОНТРОЛ, ПРИЕМАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКЕЛЕТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят: 1. видовете и класификацията на скелета; 2. техническите изисквания и правила за проектиране на скелета при изграждане, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради и строителни съоръжения; 3. минималните изисквания за монтаж и демонтаж на скелета, включително към техните елементи и компоненти; 4. изискванията при експлоатация на скелета; 5. видове инспекции (проверки) в процеса на монтаж и приемане на отделните етапи, както и по време на експлоатация на скелето; (2) Изискванията на наредбата не се прилагат за други временни съоръжения за работа на височина, като изработване на кофражни форми, подемни платформи с електрическо задвижване, хоризонтално подвижни платформи, люлки и др. (3) При разработване на проектни документации за монтаж, преработка и демонтаж на различните видове скелета, които не са обхванати от тази наредба (като висящи скелета, предпазни скелета за покривни работи; временни покриви и др.) се ползват технически спецификации, указания, ръководства и добри практики. Чл. 2. (1) При проектирането, монтажа, експлоатацията и демонтажа се спазват разпоредбите на действащите нормативни актове за проектиране на строителни конструкции, в които са определени изискванията, свързани с носимоспособността и устойчивостта на строителните конструкции при експлоатационни и сеизмични въздействия, пожарната безопасност, безопасната експлоатация, хигиената, здравето, опазването на околната среда и защитата от шум. (2) При проектирането на скелета се предвиждат, а при монтажа им се влагат продукти, елементи и компоненти, които осигуряват изискваните нива на механично съпротивление и устойчивост на строителната конструкция, на достъпност и безопасност при изпълнение и са придружени от документи, удостоверяващи съответствие с приложимите стандарти. Чл. 3. В процеса на проектирането, монтажа, приемането, експлоатацията и демонтажа на скелето се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Наредба № 2 от 2004 г.) (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.), Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Наредба № 7 от 1999 г.) (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.), както и приложимите наредби, издадени на основание на ЗЗБУТ. Глава втора. ВИДОВЕ СКЕЛЕТА. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ. МАРКИРАНЕ. Чл. 4. Видовете скелета се класифицират както следва в зависимост от: 1. предназначението им – работно, подпорно и предпазно; 2. вида на изпълнение – фасадно, обемно и мобилно; 3. начина на изграждане – стоящо (стационарно), висящо (окачено) и конзолно; 4. варианта на изпълнение – тръбно, рамково, модулно и стълбищно. Чл. 5. (1) Работните скелета се разделят на система за скеле и несистемни скелета. (2) Работните скелета се определят като система за скеле, когато са налице и са изпълнени едновременно следните условия: 1. комплектуван набор от взаимосвързани съставни компоненти, предназначени за системата на скелето; 2. стандартен набор от конфигурации на системата, оценен за съответствие с изискванията на приложимите стандарти от сериите БДС EN 12811 и БДС EN 12810; 3. наръчник за продукта съгласно чл. 11. (3) Скелетата се определят като несистемни, когато нямат стандартни конфигурации, оценени по реда на ал. 2, т. 2 и са проектирани и изградени от съставни компоненти, които са подбрани за конкретното скеле. (4) Съставните компоненти на системите за скеле и несистемните скелета следва да отговарят поотделно на: БДС EN 74-1 „Съединители, свързващи щифтове и опорни пети за работни и подпорни скелета. Част 1: Съединители за тръби. Изисквания и

правила за възползване” и БДС EN 12811-1

“Работни скелета. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване”.

Чл. 6. (1) Скелетата се маркират с информация, която да позволява идентификацията им и установяването на техния производител. (2) Маркирането се извършва на видимо и достъпно място и включва следните основни данни:

 1. име, търговско наименование или марка на производителя;
 2. адрес на производителя;
 3. местоположение и дата на изготвяне на скелето;
 4. наименование и адрес на монтажната фирма;
 5. година на изграждане на сградата или съоръжението, на което е монтирано скелето;
 6. брой работни етажи на сградата или съоръжението, на което е монтирано скелето;
 7. наименование и адрес на собственика на сградата или съоръжението, на което е монтирано скелето.

Глава трета. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ Чл. 7. (1) При проектирането на скелета се следва да се предвидят специфичните изисквания и условия за монтаж и експлоатация на сградата или съоръжението, на което ще бъде използван скелетът. (2) Проектирането на скелета следва да включва изчерпателен анализ на нуждите за работна височина, товароподемност и други специфични изисквания, свързани с дейността, която ще се извършва върху него.

Чл. 8. (1) Проектирането на скелета трябва да осигури максимална надеждност и сигурност при използването му, както и спазване на здравословни и безопасни условия на труд. (2) Скелетите трябва да са проектирани и монтажирани така, че да осигуряват сигурно и лесно движение на работниците и материалите, както и да предпазват от падане или плъзгане.

Чл. 9. (1) Проектирането на скелета следва да включва избор на подходящ материал за изграждане на компонентите му, който отговаря на изискванията за механично съпротивление и устойчивост на строителната конструкция, както и на специфичните изисквания за околната среда и безопасността на работниците.

Чл. 10. (1) Проектирането на скелета трябва да предвиди и обоснове избора на подходящи съставни компоненти и системи за свързване, които осигуряват надеждността и безопасността на скелета при използване и монтаж.

(2) Проектирането трябва да предвиди и обоснове избора на подходящи методи и средства за преместване и транспортиране на скелета.

Чл. 11. (1) Проектирането на скелета трябва да включва изготвяне на наръчник за продукта, който да предоставя информация и инструкции за монтажа, експлоатацията, поддръжката и демонтажа на скелета.

(2) Наръчникът за продукта трябва да съдържа следната информация:

 1. наименование и адрес на производителя на скелета;
 2. адрес на монтажната фирма;
 3. данни за скелета, включително неговите технически характеристики и спецификации;
 4. инструкции за монтаж, демонтаж и поддръжка на скелета;
 5. информация за безопасността при използването на скелета;
 6. контактна информация за въпроси и проблеми свързани със скелета.

Глава четвърта.

 1. Проектната документация за подпорни скелета от класове В1 и В2 трябва да се състои от следните елементи:
 • Задание с информация за проектирането на скелето, включително монтаж, експлоатация, демонтаж и натоварване.
  • Обяснителна записка, която включва информация за проектния клас, концепцията, разпределението на натоварванията, последователността на операциите, модела за анализ, списък на документите, спецификация на материалите и монтажен план.
  • Проектни решения, които трябва да отговарят на експлоатационните изисквания, включително носимоспособност, стабилност, деформации и други параметри.
  • Чертежи с детайли за конструкцията, размери, материали, анкериране, последователност на натоварване и други спецификации.
 • За подпорните скелета от клас В2, чертежите трябва да включват още типови детайли, информация за предварително огъване на елементите, специфични локални изисквания и детайли на фундаментите.
 • За всеки обект задължително се предоставя информация за схема на изпълнението, разположение на обекта, специално оборудване, чертежи, използвани материали, изисквания за монтаж и демонтаж, специални площи за складиране и други изисквания.
 • За подпорни скелета от клас В се съставя техническа документация, която включва становище, проектна документация, информация по чл. 23 и документи за удостоверяване на изпълнението.
 • Накрая, се изисква съставянето на протокол за приемане и предаване на скелето според определени процедури.

Тази информация определя изискванията и процедурите, които трябва да се спазват при проектирането, изграждането и употребата на подпорни скелета в съответствие с българското законодателство.

 1. Подпорните скелета се използват за поемане на натоварванията от конструктивни елементи, инсталации и оборудване, както и за поемане на натоварванията от прясно положен бетон, докато достигне достатъчна носимоспособност. Конструкцията на подпорните скелета трябва да бъде проектирана така, че всички товари да се поемат от земната основа или друга носеща конструкция. Проектирането следва изискванията на стандарта БДС EN 12812 “Подпорно скеле. Експлоатационни изисквания и основно проектиране”.
 2. Проектът за подпорното скеле се изготвя от правоспособен проектант съгласно изискванията на Закона за качеството на строителството и инвестиционната проектиране (ЗКАИИП).
 3. Подпорните скелета се класифицират на класове А и В, като класът за проектиране (А или В) се обосновава със становище от проектанта по част “Конструктивна” на постоянния строеж и/или се указва в ПБЗ (Подробен битов запис), като се съобразяват изискванията на закона.
 4. За подпорни скелета от клас В, задължително се изготвя проект, докато за скелета от клас А може да се изготви проект по искане на възложителя или строителя. Изпълнителят на постоянния строеж може да представи специфични изисквания към заданието за проектиране, които трябва да бъдат одобрени от възложителя и лицето, упражняващо строителен надзор.
 5. За проектирането на подпорните скелета следва да се спазват изискванията на съответните норми и стандарти, включително БДС EN 12812 за скелета от клас В1 и В2.
 6. Носещите кули от готови компоненти от стомана или алуминиева сплав трябва да бъдат проектирани и изградени съгласно конструктивните данни, методите за анализ и изпитванията, предвидени в съответните стандарти, като БДС EN 12813 и БДС EN 12811-3.

Този раздел уточнява изискванията и процедурите, които трябва да се спазват при проектирането на подпорни скелета и носещи кули от готови компоненти в съответствие с българското законодателство и стандарти.

 1. Монтажът на скелетата трябва да започне след предаване и приемане на техническата документация на скелето, което се осъществява чрез подписан протокол, в който участват доставчика или производителят на скелето, възложителят, строителят и строителния надзор на постоянния строеж. Обемът на техническата документация се определя съгласно видa на скелето.
 2. Всички дейности по монтаж, експлоатация, изменения и демонтаж на скелетата трябва да се изпълняват в съответствие с техническата документация и нормативните изисквания за здраве и безопасност на труда.
 3. Изпълнителят на скелетата трябва да съгласува своите действия с изпълнителите на строително-монтажни работи, чието изпълнение съвпада по място и време с монтажа на скелето.
 4. Контролът при монтаж, демонтаж или при съществени изменения на скелета се извършва от квалифицирано лице и от работници, определени от изпълнителя на скелета, след получаване на специализирано обучение в съответствие с изискванията на наредба № 7 от 1999 г.
 5. Преди започване на монтажните дейности, изпълнителят трябва да извърши оценка на рисковете за работниците, включваща фактори като работни средства, организация на работата, достъп до работното място, механични, електрически, химични, физични, атмосферни условия и други фактори на работната среда.
 6. Преди монтажа, всички компоненти и съединения на скелетата трябва да бъдат проверени за видими дефекти, и не се допуска използването на компоненти с дефекти, които могат да застрашават безопасността.
 7. Размерите, формата и разположението на платформите на скелетата трябва да съответстват на извършваната работа и да позволяват безопасна работа и преминаване. Платформите трябва да бъдат монтирани така, че техните компоненти да не могат да се разместват при нормална употреба.
 8. Укрепването на опорните елементи на скелетата се извършва с анкери, укрепващи елементи и диагонали, които трябва да бъдат монтирани едновременно с монтажа на скелетата.
 9. Преди монтажа, оценката на рисковете трябва да определи необходимите мерки за безопасност, включително мерки за предотвратяване на падания и укрепване на опорните елементи, в зависимост от конструкцията на скелетата и други специфични фактори.
 10. Преди монтажа, определени части от скелетата, които не са готови за употреба, трябва да бъдат обозначени с предупредителни знаци и обезопасени, за да се предотврати достъп до опасните зони.

Тези инструкции и изисквания имат за цел осигуряване на безопасността на работниците и коректното изпълнение на монтажа и демонтажа на скелетата.

 1. При монтаж на скелета в близост до електроенергийни съоръжения се изисква спазване на минимални разстояния, както е указано в Таблица 2, в зависимост от номиналното напрежение на електроенергийните съоръжения. В случай че разстоянията не могат да бъдат спазени, електропроводите се изключват, демонтират или се обезопасяват.
 2. Електрооборудването, използвано по време на монтажа на скелета, трябва да се захранва от специален източник или да бъде свързано към съществуващи електроенергийни съоръжения, спазвайки изискванията за безопасност при изпълнение на електромонтажни работи.
 3. Завършеното скеле се приема след окончателна проверка от комисия, включваща представители на изпълнителя на скелето, възложителя, строителя, квалифицирано лице и други заинтересовани страни. Резултатите от проверката се документират в протокол за предаване и приемане на скелето.
 4. В процеса на монтаж се извършват текущи проверки преди започване на работа в началото на всяка смяна, след ремонт, модификация или промяна, влияеща на целостта на скелетата, и след авария. Резултатите от тези проверки се документират.
 5. По време на експлоатацията на скелетата при изпълнение на строително-монтажни работи се извършват периодични проверки на състоянието им от техническия ръководител на строежа или друго квалифицирано лице, с интервал не по-голям от 3 месеца. Резултатите от тези проверки се документират в доклад за състоянието на скелето.
 6. Всеки строител или потребител на скелета носи отговорност за ползването му само след подписване на протокол за приемане на скелета, за извършване на необходимите проверки и за правилната употреба по предназначение.

Тези инструкции и изисквания имат за цел осигуряване на безопасността и коректното използване на скелетата по време на строителство и монтажни работи.

Translate »